Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Zobacz pozostałe wskaźniki →

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2018 roku, jeżeli ich przychody za 2017 rok wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października (02.10.2017 r.), wynosił 4,3137 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2017). Zatem limit przychodów za 2017 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2018 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,3137 zł/euro = 8.627.400 zł.