Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Współczynnik urlopowy w 2018 r.

Zobacz pozostałe wskaźniki →

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2018 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2018 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,92, a wynika z następującego wyliczenia:
[365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2018 r. wynosi odpowiednio:

 • dla 1/2 etatu 10,46 (20,92 × 1/2),
 • dla 1/4 etatu 5,23 (20,92 × 1/4),
 • dla 3/4 etatu 15,69 (20,92 × 3/4),
 • dla 1/3 etatu 6,97 (20,92 × 1/3)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Urlop Wychowawczy

Długość urlopu wychowawczego jest ograniczona dwoma kryteriami, czasowym - 36 miesięcy i terminowym - nie może trwać dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Podany wymiar przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, z tym że jeden miesiąc z tej puli przysługuje każdemu z nich niezbywalnie (tzw. część nieprzenoszalna), a zatem jeden z rodziców albo opiekunów może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w której:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,

a także sytuacji, w której dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

W tych wyjątkowych przypadkach uprawniony może wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Urlop okolicznościowy
Wydarzenie Wymiar urlopu okolicznościowego

Ślub pracownika

2 dni

Narodziny dziecka pracownika

2 dni

Zgon i pogrzeb małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy

2 dni

Ślub dziecka pracownika

1 dzień

Zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika

1 dzień

Zgon i pogrzeb innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika

1 dzień

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu Pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
 2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
 3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
 4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
 5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pracownica może wykorzystać do 6 tygodni urlopu przed przewidzianą datą porodu.

Pracownica, która po porodzie wykorzystała co najmniej 14 tygodni przysługującego urlopu, ma prawo do rezygnacji z pozostałej jego części i powrotu do pracy. Muszą zostać jednak spełnione następujące warunki:

 1. Pozostała część urlopu zostanie wykorzystana przez pracownika - ojca wychowującego dziecko
 2. Przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony- ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał wykonywaną działalność zarobkową.

Z części urlopu ma także prawo zrezygnować pracownica, posiadająca orzeczenie o niezdolności do pracy już po 8 tygodniach urlopu. Pozostałą część urlopu może wykorzystać lub sprawować ojciec wychowujący dziecko, a także inny członek najbliższej rodziny, który jest pracownikiem lub ubezpieczonym.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Pracownik-ojciec, wychowujący dziecko ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia przez niego 10 roku życia.