Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Podatki

Zobacz pozostałe wskaźniki →

Mały podatnik dla celów podatków dochodowych (PIT i CIT)

W przypadku ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Średni kurs euro ogłoszony 2 października 2017 r.) przez Narodowy Bank Polski wyniósł 4,3137 zł za euro.

Małym podatnikiem w 2018 r. będzie podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł.

Mały podatnik dla celów VAT w 2018 r.

Dla celów VAT małym podatnikiem w 2018 r. będzie podmiot:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 5.176.000 zł (1.200.000 euro × 4,3137 zł/euro),
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 194.000 zł (45.000 euro × 4,3137 zł/euro).

Do przeliczenia limitów na złote stosuje się średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W 2018 r. wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć kwoty 216.000 zł. Do jednorazowej amortyzacji są podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności oraz mali podatnicy.

Koszty uzyskania przychodów

 1. Koszty uzyskania przychodów

  Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł)
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 nie więcej niż 1.335,00
  równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków 111,25 łącznie nie więcej niż 2.002,05
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06 łącznie nie więcej niż 1.668,72
  równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków 139,06 łącznie nie więcej niż 2.502,56
 2. Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Lp. Tytuł uzyskania przychodów Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w 2018 r
  1

  zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

  85.528 zł
  2

  opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

  3

  korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej
Skala podatku dochodowego
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Limity dla ryczałtu
Limit
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty kontynuujące działalność w 2017 roku 250 000 euro 1 074 400 zł 250 000 euro 1 074 400 zł
Podmioty kontynuujące działalność w 2018 roku 250 000 euro 1 078 425 zł 250 000 euro 1 078 425 zł