Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Odsetki

Zobacz pozostałe wskaźniki →

Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych

8 % rocznie

(Mon. Pol. z 2014 r. poz. 905, z 2016 r. poz. 20)

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej)

4 % rocznie

(Mon. Pol. z 2016 r. poz. 20)

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75% stawki podstawowej)

6 % rocznie

(Mon. Pol. z 2016 r. poz. 20)

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych (150% stawki podstawowej)

12 % rocznie

(Mon. Pol. z 2016 r. poz. 20)

Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

 1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
 2. korekty deklaracji:
  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

  jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;

 3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.